גיליון 6549 עמוד 1 מתאריך 17/02/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באדר התשע״ג


6549


17 בפברואר 2013


הודעות על מילוי מקום של שרים.......................................

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה ...................

הודעה על מינוי חברים למועצה לגנים לאומיים,

שמורות טבע ואתרים לאומיים...................................

הודעה על מינוי שופטים בבתי משפט..............................

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים)..............................................................

מינוי יושב ראש מותב לוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)...............................................................

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)...................................................

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה.............

מינוי ממלאת מקום לנציגה של שר הבריאות בוועדה

מחוזית ובוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה..........

מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא............

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הכניסה לישראל... הודעה על הטלת מילוי תפקיד הנציבה הארצית לשוויון הזדמנויות בעבודה באופן זמני לפי

חוק שירות המדינה (מינויים)......................................

הודעה על שינוי בהוראות הטכניות לחומרים מסוכנים

לפי חוק הטיס.....................................................................

הסמכות לפי חוק רישוי עסקים............................................

הסמכה לפי תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)..........................................................................

מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח) .... 2927

הסמכת מנהל לפי פקודת הסמים המסוכנים.................. 2928

מינוי ממונות על הגבייה ופקידות גבייה......................... 2928

הסמכת מנהלת לפי תקנות מחלות בעלי חיים

(תערוכות)............................................................................ 2928

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 2928

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 2929

הודעה בדבר פקיעת תוקפה של זכות מטפחים............. 2932

הסמכת פקח עירוני במועצה האזורית אשכול לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)........................... 2937

הודעות על הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (תל-אביב-יפו, בת ים, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-

חבל יבנה, עמק המעיינות) ........................................... 2937

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות

(כפר שמריהו)......................................................................... 2938

הודעות על מינוי מנהל ארנונה (ג׳ת, דאלית אל כרמל)... 2938 הודעות על מינוי ועדת ערר לארנונה (הרצליה, אשדוד

שלומי)............................................................................................. 2939

הודעות על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (לוד, ברנר) 2939

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 2940

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 2940

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 2944

הודעות מאת הציבור................................................................ 2945

תיקון טעויות

עמוד

הסמכה לפי תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא


עמוד


2924

2924

2924

2924

2925 2925 2925

2925

2926

2926

2926

2926


2926

2927

2927

2927