גיליון 6549 עמוד 3 מתאריך 17/02/2013עורך הדין שמואל הרבסט - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים;

עורך הדין מוחמד עלי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז חיפה;

עורכת הדין אביגיל זכריה - לכהונת שופטת של משפט השלום במחוז חיפה;

רשם מרדכי בורשטין - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים;

עורך הדין אהד גורדון - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים;

עורך הדין רועי פרי - לכהונת שופט של בית משפט לתעבורה במחוז תל אביב;

הרשם אפרים צ'יזיק - לכהונת רשם בכיר.

תוקף המינויים החל ביום ג' בשבט התשע׳׳ג (14 בינואר 2013).

ה' בשבט התשע׳׳ג (16 בינואר 2013) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

שר המשפטים

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע כי בישיבת ועדת הבחירה מיום כ׳׳ג בכסלו התשע׳׳ג (7 בדצמבר 2012), החליטה לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים:

שופט התעבורה שמואל מלמד - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

עורכת הדין נעה תבור - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

הרשם מרדכי בורשטין - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים;

עורך הדין אהד גורדון - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים;

עורך הדין שמואל הרבסט - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים;

עורכת הדין אביגיל זכריה - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה;

עורכת הדין רקפת מוהר - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה;

עורך הדין מוחמד עלי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז חיפה;

עורך הדין טל פפרני - לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה;

עורך הדין ליאור ברינגר - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז הדרום;

עורכת הדין אורית קלרה ליפשיץ - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז הדרום;

עורך הדין רועי פרי - לכהונת שופט של בית משפט לתעבורה במחוז תל אביב;

הרשם אפרים צ׳יזיק - לכהונת רשם בכיר.

כ״ו בכסלו התשע״ג (10 בדצמבר 2012) (חמ 3-1803)

יעקב נאמן

שר המשפטים

יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים

מינוי יושב ראש מותב לוועדות עררים

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957י (להלן - החוק), וסעיף 5(א) ו-(ב) ו-12, לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-11992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט אהרן שדה, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ״ט בכסלו התשע״ג (13 בדצמבר 2012) (חמ 3-100-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשי״ז, עמ' 168; התשל״ח, עמ' 212. 2 ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים

לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-21965, מיניתי חברים נוספים ברשימת הרופאים1 לעניין התקנות האמורות, לפי הרשימה שלהלן: ד״ר ליאב פנחס גולדשטיין, ת״ז 057356172 פרופ' משה רופמן, ת״ז 0506588.

תוקף המינוי עד יום כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013).

י״ח בטבת התשע״ג (31 בדצמבר 2012) (חמ 3-183-ה1)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ק״ת התשכ״ו, עמ' 204; התשס״ח, עמ' 568.

2    י״פ התשע״א, עמ' 2266.

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים

לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-1964 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-1964; מיניתי חברים נוספים ברשימת הרופאים1, לעניין התקנות האמורות, לפי הרשימה שלהלן:

ד״ר אלכס גביש, ת״ז 05057626 ד״ר מיכאיל טויבנשלק, ת״ז 011653565 ד״ר אבא רטנר, ת״ז 022659155.

1 ק׳׳ת התשמ״ד, עמ' 2370.


2925 ילקוט הפרסומים 6549, ז' באדר התשע״ג, 17.2.2013

1

   י״פ התשע״א, עמ' 2268.

2

   ק״ת התשכ״ד, עמ' 870; התשס״ח, עמ' 568.