גיליון 6550 עמוד 1 מתאריך 18/02/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י    18 בפברואר 2013

עמוד

תיאומים לעניין הגדלת תקופת שירות של אנשי

משמר הכנסת..................................................................... 2952

מינוי נשיאים סגני נשיאים ושופטים בבתי המשפט.... 2952

מינוי מפקח על רישום מקרקעין........................................... 2953

מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע

והנצחה)............................................................................... 2953

הודעות בדבר מינוי וביטול מינוי רופאים מוסמכים

מחוזיים לפי תקנות הנכים (טיפול    רפואי).............. 2954

הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך מרחבי לפי התקנות

האמורות.............................................................................. 2954

כתב מינוי לפי פקודת המשטרה........................................... 2954

הסמכת רשות מוסמכת לפי חוק שמירת הניקיון........... 2954

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים..... 2954

עמוד

הודעה בדבר הפרטה של חברת נמל אילת בע׳׳מ לפי צו רשות הספנות והנמלים (הכרזה על אינטרסים

חיוניים למדינה בחברת נמל אילת בע”מ).............. 2955

הודעות בדבר העברת זכויות ברישיונות נפט ................ 2955

הודעה בדבר איסור הגבלת חשבון או בעל חשבון

לפי חוק שיקים ללא כיסוי............................................ 2955

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות................................. 2955

הודעות והרשאות לפי פקודת הקרקעות רכישה לצורכי

ציבור...................................................................................... 2956

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 2960

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 2961

הודעות מאת הציבור................................................................ 2961