גיליון 6550 עמוד 2 מתאריך 18/02/2013תיאומים לעניין הגדלת תקופת שירות של אנשי משמר הכנסת

לפי חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ״ח-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ׳׳ח-1968י, אני קובע את התיאומים המפורטים להלן לעניין הגדלת תקופת שירות של אנשי משמר הכנסת:

1.    לשם הפעלת סמכותי לפי סעיף 100(ב) לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש״ל-21970, אני ממנה בזה ועדה להגדלת תקופת שירות של אנשי משמר הכנסת שהרכבה:

קצין הכנסת - יושב ראש קצין משאבי אנוש של משמר הכנסת - חבר היועץ המשפטי למינהל הכנסת או עובד הלשכה המשפטית של הכנסת מטעמו - חבר קצין רפואה ראשי של משטרת ישראל או רופא משטרתי אחר מטעמו - חבר.

2.    הוועדה האמורה בסעיף 1 תפעל על פי ההוראות הנהוגות במשטרת ישראל.

י׳׳ז בשבט התשע׳׳ג (28 בינואר 2013) (חמ 3-664)

ראובן (רובי) ריבלין

_    יושב ראש הכנסת

י ס׳׳ח התשכ׳׳ח, עמ' 197. 2 ס׳׳ח התש׳׳ל, עמ' 65.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את דוד חשין, נשיא בית המשפט המחוזי, בהסכמתו, לנשיא בפועל של בית המשפט המחוזי ירושלים, מיום י׳׳ח בכסלו התשע׳׳ג (2 בדצמבר 2012) עד יום כ׳׳ד בסיוון התשע׳׳ג (2 ביוני 2013).

מינויו של השופט דוד חשין לנשיא בית המשפט המחוזי נצרת - בטל2 מיום י׳׳ח בטבת התשע׳׳ג (31 בדצמבר 2012).

י׳׳ב בכסלו התשע׳׳ג (26 בנובמבר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

2    י״פ התש׳׳ע, עמ' 746.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אברהם יעקב, שופט של בית המשפט המחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי מרכז, מיום ה' בטבת התשע׳׳ג (18 בדצמבר 2012). ה' בטבת התשע׳׳ג (18 בדצמבר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את מנחם פינקלשטיין, שופט של בית המשפט המחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי מרכז, מיום ה' בטבת התשע׳׳ג (18 בדצמבר 2012).

ה' בטבת התשע׳׳ג (18 בדצמבר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יצחק כהן, שופט של בית המשפט המחוזי, לנשיא של בית המשפט המחוזי נצרת, מיום י׳׳ט בטבת התשע׳׳ג (1 בינואר 2013).

י׳׳ד בטבת התשע׳׳ג (27 בדצמבר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשנ״ב, עמ' 68.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אביחי דורון, נשיא בפועל2 של בתי משפט השלום במחוז הדרום, לנשיא של בתי המשפט השלום במחוז הדרום, מיום ט' באדר התשע״ג (19 בפברואר 2013).

כ״ז בטבת התשע״ג (9 בינואר 2013) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשנ״ב, עמ' 68.

2    י״פ התשע״ב, עמ' 5634.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

ילקוט הפרסומים 6550, ח' באדר התשע״ג, 18.2.2013 2952