גיליון 6550 עמוד 3 מתאריך 18/02/2013העליון, אני ממנה בזה את דורון פורת, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הצפון, מיום כ׳׳ח בטבת התשע׳׳ג (10 בינואר 2013). כ׳׳ז בטבת התשע׳׳ג (9 בינואר 2013) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רונית בש, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז חיפה, מיום י׳׳ד בטבת התשע׳׳ג (27 בדצמבר 2012). י׳׳ד בטבת התשע׳׳ג (27 בדצמבר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ערן נוה, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בית משפט השלום במחוז חיפה, מיום י׳׳ד בטבת התשע׳׳ג (27 בדצמבר 2012). י׳׳ד בטבת התשע׳׳ג (27 בדצמבר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אברהם דן (רמי) רובין, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, מיום ט׳׳ז בחשוון התשע׳׳ג (1 בנובמבר 2012). י׳׳ז בחשוון התשע׳׳ג (12 באוקטובר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט

1 ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 198; התשס׳׳ד, עמ' 306.

העליון, אני ממנה בזה את אבשלום מאושר, שופט של בית משפט לתעבורה, ובהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בתי משפט השלום במחוז הדרום, מיום ה' בטבת התשע׳׳ג (18 בדצמבר 2012) עד יום י׳׳ד בטבת התשע׳׳ד (17 בדצמבר 2013).

ה' בטבת התשע׳׳ג (18 בדצמבר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שמעון לייבו, שופט של בית משפט לתעבורה, ובהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בתי משפט השלום במחוז הדרום, מיום ה' בטבת התשע׳׳ג (18 בדצמבר 2012) עד יום י׳׳ד בטבת התשע׳׳ד (17 בדצמבר 2013).

ה' בטבת התשע׳׳ג (18 בדצמבר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשס׳׳ד, עמ' 306.

מינוי מפקח על רישום מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 117(א) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969י, אני ממנה את יובל וסרקרוג, ת׳׳ז 033199290, למפקח על רישום מקרקעין, וקובע כי אזור סמכותו יכלול את אזורי הפעולה של כל הלשכות לרישום מקרקעין.

י׳׳ט בשבט התשע׳׳ג (30 בינואר 2013) (חמ 3-295-ה3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 259.

מינוי חברים לוועדת ערר

לפי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס׳׳ו-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(א) לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס׳׳ו-2006י (להלן - החוק), אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדת הערר לפי החוק: השופט (בדימ') יהושע גרוס ליושב ראש ליאור להב, עורך דין הכשיר לכהן כשופט של בית משפט שלום חנה יבלונקה, בעלת ידע ומומחיות בנושא השואה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ה באלול התשע׳׳ב (12 בספטמבר 2012) (חמ 3-3628)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשס׳׳ו, עמ' 202.
2953 ילקוט הפרסומים 6550, ח' באדר התשע״ג, 18.2.2013