גיליון 6550 עמוד 4 מתאריך 18/02/2013הודעה בדבר מינוי רופאים מוסמכים מחוזיים

לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי״ד-1954 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי״ד-1954י, אני מודיע כי מיניתי את הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן להיות רופאים מוסמכים מחוזיים לעניין התקנה האמורה, ולכהן במחוזות השיקום כמפורט להלן:

ד"ר סרגיי רוקבשניקוב - דן ד"ר יעקב שווץ - רחובות ד"ר מרינה קגן - תל אביב תוקף המינוי מיום חתימתו.

י"ח בטבת התשע׳׳ג )31 בדצמבר 2012( )חמ 3-183-ה2(

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1 ק"ת התשי"ד, עמ' 500.

הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך מחוזי

לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954י, אני מודיע כי מיניתי את ד"ר משה אלרון לרופא מוסמך מחוזי במחוז טבריה, לעניין התקנה האמורה.

תוקף המינוי עד יום ב' בניסן התשע׳׳ג )13 במרס 2013(.

י"ח בטבת התשע׳׳ג )31 בדצמבר 2012( )חמ 3-183-ה2(

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1 ק"ת התשי"ד, עמ' 500.

הודעה בדבר ביטול מינוי רופא מוסמך מחוזי

לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954י, אני מודיע כי ביטלתי את המינוי של ד"ר מרינה קגן לרופאה מוסמכת מחוזית במחוז רחובות2. י"ח בטבת התשע׳׳ג )31 בדצמבר 2012( )חמ 3-183-ה2(

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ק"ת התשי"ד, עמ' 500.

2    י"פ התשע׳׳ב, עמ' 3185.

הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך מרחבי

לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954י, אני מודיע כי מיניתי את ד"ר אנטולי סימנובסקי לרופא מוסמך מרחבי - מרחב מרכז ורחובות, לעניין התקנה האמורה.

תוקף המינוי עד יום כ' בשבט התשע׳׳ג )31 בינואר 2013(.

י"ח בטבת התשע׳׳ג )31 בדצמבר 2012( )חמ 3-183-ה2(

אהוד ברק

1 __________    שר הביטחון

1 ק"ת התשי"ד, עמ' 500.

כתב מינוי

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1971י, אני ממנה כל קצין מיחידת דרור בשירות בתי הסוהר ומפקד משמרת שאינו קצין מהיחידה האמורה, להשתמש בסמכויות שוטר, לצורך ביצוע חיפוש חיצוני באסיר של מתן דגימה של אוויר באמצעות בדיקת נשיפה בכפוף לאלה: 1 . הדגימה נדרשת במסגרת בדיקת היתכנות לבחינת יכולות אף אלקטרוני לגילוי גוף זר בגופו של אסיר החשוד בהברחת סמים וחפצים אסורים אחרים בגופו )להלן - המחקר(;

2. הדגימה נערכת בהסכמה בכתב של האסיר הנבדק; 3 . מי שמונה לפי כתב מינוי זה הוכשר לסמכות הניתנת לו.

משך המינוי, חצי שנה ממועד חתימתו או עד סיום המחקר לפי המוקדם מביניהם. י' בשבט התשע״ג )21 בינואר 2013( )חמ 3-602(

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

הסמכת רשות מוסמכת

לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)א( לחוק שמירת הניקיון, התשמ״ד-1984י )להלן - החוק(, אני מסמיך את יצחק בן-דוד, ת"ז XXXXXX083, לרשות מוסמכת לעניין סעיף 8 לחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

י״ג בשבט התשע״ג )24 בינואר 2013( )חמ 3-1823(

גלעד ארדן

_    השר להגנת הסביבה

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 142; התשנ״ב, עמ' 22.

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א)ד( לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי״ט-1959י, ולאחר שהתייעצתי עם נציב שירות המדינה, אני מטיל על אסף אילת, סגן הכלכלן הראשי וראש חטיבת התחרותיות ברשות ההגבלים העסקיים, למלא את תפקיד הממונה על ההגבלים העסקיים בכל הנושאים והעניינים, שבהם מנוע הממונה על ההגבלים העסקיים דיויד גילה, מלטפל לפי הסדר למניעת ניגוד עניינים שנערך בעניינו, במקומו של שלומי פריזט ואשר גושן2.

תוקף המינוי מיום ד' בשבט התשע״ג )15 בינואר 2013(.

ט' בשבט התשע״ג )20 בינואר 2013( )חמ 3-1173(

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1    ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

2    י״פ התשע״א, עמ' 5790.
ילקוט הפרסומים 6550, ח' באדר התשע״ג, 18.2.2013 2954