גיליון 6551 עמוד 1 מתאריך 20/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

1    20 בפברואר 2013

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 2976

הודעה על מילוי מקום של שר............................................ 2976

מינוי שופט בבית משפט.......................................................... 2976

הארכת מינוי חוקרת ילדים לפי חוק לתיקון דיני

ראיות (הגנת ילדים)........................................................ 2976

מינוי מפקחים לפי חוק ספנות חופית (היתר לכלי

שיט זר).................................................................................. 2976

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2013 לפי תקנות

רואי חשבון.......................................................................... 2977

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה.................................................................................... 2977

עמוד

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת

בהמות)................................................................................. 2978

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 2978

הודעה בדבר קיצור עונש השעיה מלשכת עורכי הדין... 2980

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 2980

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין....... 2981

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 2981

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 2982

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3006

הודעות מאת הציבור................................................................ 3007