גיליון 6552 עמוד 1 מתאריך 21/02/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

21 בפברואר 2013

עמוד    עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות    תיקין למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

במוסדות ציבור - תמיכה בפרויקטים של שיפוץ    התרבות והספורט בתחום המוזאונים המוכרים 3025

מחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים......... 3024    מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי המשרד

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד    לאזרחים ותיקים............................................................... 3026

הבריאות nnwm ציבור המפעילים מאגר    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3028

מידע של תורמי מח עצם............................................. 3025    הודעות מאת הציבור................................................................ 3029