גיליון 6552 עמוד 7 מתאריך 21/02/2013לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמוס טיין, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר׳׳ק 25354-01-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אריה ו. תעשיות מתכת בע׳׳מ, ח״פ 51-381291-7.

והמבקשים: ולדימיר צ'רנומורצ'נקו ואח', ע״י ב״כ עו״ד סבטלנה קצפ טפליצקי, מרח' פינסקר 12, פתח תקוה, טלי -077 3424100, פקס' 077-3424104.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.1.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

12.3.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 26.2.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סבטלנה קצב טפליצקי, עו״ד באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר״ק 31286-01-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת קארל גאוס בע״מ, ח״צ 52-003361-4.

והמבקשת: ל, גולדשטיין השקעות בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד אסף מרקס, מרח' היצירה 3, ת״ד 3555, בית שאפ, רמת גן 52521.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.1.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

18.3.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד הדיון.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אסף מרקס, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר״ק 15739-10-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת קואטרוגץ בע״מ, ח״פ 51-449812-0, משד' ההסתדרות 72, חיפה.

והמבקשים: 1. מייק חיים, ת״ז 301241048. 2. גור עדיאל יהושע, ת״ז 300816741, ע״י ב״כ עו״ד חגי אורגד, משד' בן גוריון 63, קרית ביאליק, טל' 077-3015011, פקס' 077-3015012.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.10.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

14.3.2013, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 7.3.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חגי אורגד, עו״ד בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מ.א.ל.ת. המרכז הארצי לשיטות תיוק וגניזה בע״מ

(ח״פ 51-258091-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 25.3.2013, בשעה 10.00, אצל עו״ד רונן פריד, רח' המדע 1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאורה בית הלחמי, מפרקת

3029 ילקוט הפרסומים 6552, י״א באדר התשע״ג, 21.2.2013