גיליון 6553 עמוד 1 מתאריך 26/02/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

2013


ט״ז באדר התשע״ג    6553    26 בפברואר

עמוד

הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות


(הגבלת סמכות שיפוט).................................................. 3048

מינוי קאדי לכהונה בפועל לפי חוק הקאדים................ 3048

הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום כהונה

אחר לפי חוק הדיינים..................................................... 3048

הארכת מינוי רשמת לענייני ירושה ואזור פעולתה

לפי חוק הירושה............................................................... 3048

מינוי נציגת ציבור להנהלת הקרן למימון תובענות

ייצוגיות לפי חוק תובענות ייצוגיות........................ 3048

עמוד

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות-קציבה,

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר.............................. 3048

מינוי אנשי ציבור בוועדות לבדיקת מינויים לפי חוק

החברות הממשלתיות..................................................... 3048

מינוי חברים לוועדות רפואיות לפי חוק לפיצוי

נפגעי גזזת........................................................................... 3049

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי............................................ 3049

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 3050

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 3050

הודעות מאת הציבור................................................................ 3050