גיליון 6554 עמוד 1 מתאריך 27/02/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

_27 בפברואר 2013

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות בדרך של הלוואה של משרד התרבות והספורט לתמיכה במוסד ציבור

שהוא מוסד תרבות במצוקה תקציבית ונתון בתכנית הבראה........................................3052

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................................................3055

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה) וחוק התכנון והבנייה........3057

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................................................... 3062

הודעות מאת הציבור......................................................................... 3062