גיליון 6554 עמוד 45 מתאריך 27/02/2013צוק איתן יזום בע״מ

(ח״פ 51-457714-7)

א.א.ס.מ. השקעות וסחר חוץ בע״מ

(ח׳׳פ 51-263573-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 10.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו אשרף, מרח' הצבעוני 6, רחובות 76632, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אליהו אשרף, מפרק

ד.א. בניה ופיתוח בע״מ

(ח”פ 51-154758-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 10.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד חנה ביליה-הרשקוביץ, ממשרד עו׳׳ד דב ברזלי, רח' הרברט סמואל 66, חדרה 38204, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

חנה ביליה-הרשקוביץ, עו״ד, מפרקת

מתפיזיקה לומדות בע״מ

(ח״פ 51-382033-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן אמציה, מרח' האורן 7, כרמי יוסף 99799, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

חן אמציה, מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמר פטרן, ת״ז 033991258, מרח' משכית 5, הרצליה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

עמר פטרן, מפרק

שום (א.ק.מ) בע״מ

(ח״פ 51-386098-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אמתי נוה, ת״ז 024261992, ממשרד עו״ד נוה, אבן-הר, דרך מנחם בגין 132, מגדלי עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב 67025, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אמתי נוה, עו״ד, מפרק

ניקולאה בע״מ

(ח״פ 51-428428-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניקול נקאש, ת״ז 013771191, מרח' האודם 1, הוד השרון, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

ניקול נקאש, מפרקת

3095 ילקוט הפרסומים 6554, י׳׳ז באדר התשע׳׳ג, 27.2.2013