גיליון 6554 עמוד 47 מתאריך 27/02/2013מ.עדי - מפעלי עץ בע״מ

(ח״פ 51-265314-8)

אואזיס 60 בע״מ

(ח׳׳פ 51-342420-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 11.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד בצלאל מזין, משד' נורדאו 76, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

בצלאל מזין, עו״ד, מפרק

קבוצת תמיד בע״מ

(ח״פ 51-237700-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל טרכטנברג, ת״ז 307230631, מרח' הרצוג 6, רחובות, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

מיכאל טרכטנברג, מפרק

סניורינה בע״מ

(ח״פ 51-156707-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר שיניצקי, ת״ז 8316655, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען ב״כ החברה, משרד עו״ד צור ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

מאיר שיניצקי, מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מזל כהן עליון, ת״ז 054953302, מרח' סבכי 29, להבים, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

מזל כהן עליון, מפרקת

א.ד.י.ן שרותי משרד בע״מ

(ח״פ 51-199459-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 13.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפת כובני, מרח' הגפן 21, נתניה, טל' 050-5670099, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

יפת כובני, מפרק

דיאנסיס מערכות רפואיות בע״מ

(ח״פ 51-473897-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 13.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר עמית, ת״ז 031755366, מרח' דב הוז 17, כפר סבא 44356, למפרק החברה, וזאת לאחר שהוצהר על יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

3097 ילקוט הפרסומים 6554, י׳׳ז באדר התשע׳׳ג, 27.2.2013

תומר עמית, מפרק