גיליון 6555 עמוד 1 מתאריך 28/02/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

28 בפברואר 2013

עמוד    עמוד

הודעה על הכרה בתוספות קבועות לפי חוק שירות

המדינה (גמלאות)............................................................ 3112

הודעות על העברת דיינים ממקום כהונתם למקום

כהונה אחר.......................................................................... 3112

מינוי נציגת שר הבריאות וממלאת מקומה בוועדה

מקומית לתכנון ולבנייה................................................. 3112

הודעה על מינוי חבר למועצה המייעצת לפי חוק הנפט 3112 הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גימלה לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק

תאגיד לפי חוק הביטוח הלאומי................................... 3113

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי החוק האמור... 3113 שינוי בשמה של ועדה מייעצת להדברת זבוב הפירות

של הים התיכון וזבוב הזית לפי חוק הגנת הצומח 3113 מינוי מפקחים ומפקחי מקנה לפי פקודת מחלות

בעלי חיים ופקודת הכלבת........................................... 3113

הודעות על החלטה בדיון משמעתי לפי חוק רואי חשבון 3114

הודעה על מען רשם המפלגות לפי תקנות המפלגות

(רישום ודיווח)................................................................... 3115

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות

התעבורה............................................................................. 3116

הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי

פקודת הבנקאות............................................................... 3116

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים.. 3117 הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................... 3118

הודעות בדבר קיצור עונש השעיה ובדבר עיכוב

השעיה מלשכת עורכי הדין......................................... 3120

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (קרית ביאליק)... 3120 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

ותיקון טעות בהודעה כאמור....................................... 3120

הודעות מאת הציבור................................................................ 3124