גיליון 6556 עמוד 1 מתאריך 04/03/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

.    4 במרס 2013

עמוד

הסמכת מפקחים לפי פקודת מסילות הברזל...................3144

מינוי וביטול מינוי עובדות ציבור לעריכת תסקירים

לפי חוק סדר הדין הפלילי...........................................3144

הודעה בדבר אצילת סמכות לפי חוק-יסוד: הממשלה.....3144

הודעות בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, חוק אוויר נקי וחוק

מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים......................3144

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)... 3145 הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר לפי תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר)......................................................................... 3145

עמוד

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת לפי תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי

מכסות).................................................................................. 3145

מינוי חבר במועצת מגן דוד אדום....................................... 3145

תמציות עדכון תקציב רגיל של עיריות לשנות הכספים 2012 ו-2013 (אשקלון, טייבה, נשר,

יהוד-מונוסון, ראשון לציון)......................................... 3146

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות

(עמק יזרעאל).......................................................................... 3149

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (יהוד-מונוסון,

קרית גת)............................................................................... 3149

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3150

הודעות מאת הציבור................................................................ 3152