גיליון 6557 עמוד 1 מתאריך 04/03/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב באדר התשע״ג    6557    4 במרס 2013

עמוד

הסמכת קציני ביקור סדיר לפי חוק לימוד חובה............................................ 3160

הודעות מאת הציבור................................................................ 3167