גיליון 6558 עמוד 1 מתאריך 05/03/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ג באדר התשע״ג    6558    5 במרס 2013

עמוד

נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן לפי חוק יסודות התקציב................. 3172

הודעה על שינוי מועד בחינה בנושא ”מיסוי מקרקעין ומסים אחרים” לפי חוק שמאי מקרקעין........ 3193

הודעות מאת הציבור ................................................................... 3193