גיליון 6559 עמוד 1 מתאריך 07/03/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

6559 7 במרס 2013

עמוד

עמוד

3198

הסמכת ממונה לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת............

3198

מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול.

3198

מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)..

3196

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות

3196

3199

התעבורה.............................................................................

3196

3199

הודעה בדבר חילוט טובין .......................................................

3199

הודעה על אישור של הסדר כובל ......................................

3197

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור לפי

3197

3199

חוק הגנת כינויי מקום וציונים גאוגרפיים.............

תרומה שקיבלה סיעת ״יש עתיד בראשות יאיר לפיד״

3197

לפי הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון

3197

3200

מפלגות ובדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה.

3201

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית חדרה...................

3201

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין.......

3202

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור .................

3206

הודעות לפי חוק הצהרות מוות ...........................................

3207

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

3212

הודעות מאת הציבור................................................................

3197


כ״ה באדר התשע״ג

הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המייעצת לבטיחות גרעינית לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(בנייה והפעלה של כור גרעיני)..................................

הודעה על בחירה של סגנים ליושב ראש הכנסת........

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט.. מינוי אב בית הדין למשמעת לפי חוק שירות

המדינה (משמעת)............................................................

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף...

כתב מינוי לפי חוק רישוי עסקים.........................................

הודעה על מינוי זמני של יושבת ראש ועדת ערר

לפי חוק פיקוח על בתי ספר .........................................

מינוי והסמכה של מפקחים ומינוי מפקחי עבודה לפי חוק שירות התעסוקה, חוק עבודת נשים, חוק עובדים זרים, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, חוק ארגון הפיקוח על העבודה,

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום וחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין) .............................................