גיליון 6560 עמוד 1 מתאריך 07/03/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה באדר התשע״ג    6560    7 במרס 2013

עמוד

הודעה על מתן רישיונות לפי חוק משק הגז הטבעי............................................. 3220

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ׳׳א 37/ ב/ 8 - הקו המזרחי - עדכון תוואי מערכת הולכת הגז הטבעי בקטע חגית - נמל

תעופה בן גוריון ורצועת תשתיות תת-קרקעיות .......................................... 3220

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ׳׳א 10/ ג/ 8 - רצועת קווי חשמל ראשיים להוצאת אנרגיה מדרום אשקלון אל קו 400 ק׳׳ו

קיים צפית - רמת חובב................................................................. 3226

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים ולפי חוק התכנון והבנייה............ 3231

הודעות מאת הציבור ...................................................................... 3278