גיליון 6561 עמוד 1 מתאריך 07/03/2013רשומות

ילקוט

כ״ה באדר התשע״ג


הפרסומים

6561    7 במרס 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 3280

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 3358