גיליון 6561 עמוד 42 מתאריך 07/03/2013ת. פטירה ן |שם ה מבקש

ן ושם המניח/ה

ןמפ' תיק

ירושות

רוחיון רנה

1/17Q072

אוחיון אהי

121 70073

הרשקוביץ לילי

1 21 20075

נאמן אסתר

7" ׳7007 21 1

פולד אורי )חורי

2 21 20079

בווזשוימי סרגיי

H1 22022

בשארי פנינה

H1 02085

רהארה עישה

2 21 02080

קבויפלד יפה הינטה

H1 02008

קק שלוח יצחק

2 21 20009

הורביץ בורלי

H1T7209S1

הורביץ אלן ג׳וזף

2 22 "720102

שריבר ישרה

2/2 "700193

אזברגה חסין

2 21 00020

אורנשטיין דבורה

121 20090

ביב רונלד אהרן

121 20090

רייץ רב ובן

זגורי יונה

121 20102

פלס אליהי

12120104

אחרק שאול

12120105

עירא דוריס

12120107

כהן אליהו

ו1212011

סטטבסקי ציפורה

ממש בואיז

12120111

אורי איעזר

12170116

ברדס אסתר

121 201 22

ברדס ציון

121 201 20

פרשטר זופיה

121 20120

קדוש מי רה

121 20122

אדיר יעקב

12120121

מרון בעז

1/170131

שמואלי נצחיה

י7 701 1/1

עמרם אברהם

1/170134

נפומניישצ׳י נינל

1/170138

משען עזרא

1/170140

ירקוני ישראל

1/170141

כהן עליזה

1/170142

פרלמן מירה

1/170149

שוברט חיה

1/170150

פלטי שרה

1/170151

גרינוולד יעקב

1/170153

תורגמן לבנה

1/170154

שולמן יוסף

1/170155

טוריאל אברהם אליק

1/170157

פז דבורה

1/170162

זוקרמן לוזר

1/170165

ה 1ה21/12/2 סעת רחל 5/2009!0/ה2 סעת רחר 28/06/2003 רוזן מירי 0 1/27/221 2 !;ריין עלינא 24/25/2209 פולדחני ׳10/1997/^2 בוחשוייד אלכסנדר 2212/ו22/1 וליטר רוני 0ה2/22'ה/^0 רשארה חוהיין 02/10/2202 ילזרוכ^יש־דדיינריוספה 1/2008 27/1 זוז ארזר ן 06/10/2912 הורושיץ דורון לאון 23/24/0211 הוחטיץ דורון לאון 2 1/28/221 1 שרייברקלמן 23/2020/^^ הזברגה יינב 0 08/10/201 בירנשטיין מאריה 0 1/09/201 1 מוס רחל 0 1/201 27/1 רייץ מאורה

0    1/201 27/1 זגורי יעקב 1/1966 22/1 קל שלמה 19/11/2010 אחרק אילנה שולמ 06/07/2000 עירא מביר

1    08/12/201 מימון אני 12/11/2012 מטשבסקי מרים 0 10/03/201 שמש בדמונד 01/11/2010 אורי אביבה

0 2/22/201 1 ברדס שלום 14/21/1198 ברדה שלום 0 1/201 05/1 בוה לוטר 25/00/2006 טדוש איתק 01/11/2012 אדיר רחל 13/11/2012 מרון טל

2    04/12/201 שמואלי אורי 2 29/10/201 עמרם חייה

2 30/08/201 נפומניישצ׳י יוסף 2 1/201 07/1 משען ענת 2 18/07/201 ירקוני מנשה 15/12/2011 זריחן כהן עפרה 14/11/2012 פרלמן איזיק 2 1/201 02/1 שוברט אברהם 2 1/201 03/1 פלטי כרמל 13/11/2012 גרינוולד עדנה 06/08/2007 מזרחי גיא 0 1/201 24/1 שולמן מרים 11/10/2012 טוריאל אשר אלון 15/11/2012 פז משה 2 05/08/201 צוקרמן דוד

ילקוט הפרסומים 6561, כ׳׳ה באדר התשע׳׳ג, 7.3.2013 3320