גיליון 6562 עמוד 1 מתאריך 07/03/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה באדר התשע״ג


6562


7 במרס 2013


עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 3448

הודעה על הפסקת כהונה של סגני שרים....................... 3448

מינוי שופטים בבית משפט לעניינים מקומיים ובבית

משפט לענייני משפחה................................................... 3448

מינוי רשם בבית משפט............................................................ 3448

מינוי רשם הוצאה לפועל....................................................... 3448

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 3448

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד

החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות........ 3449

הודעה על הנחת תכנית ניקוז............................................... 3449

הודעות על אישור תכניות ניקוז.......................................... 3449

הודעה על עריכת רשימת נציגי ציבור בבית הדין

לענייני מים......................................................................... 3451

מינוי זמני למנהל מינהל המחקר למדעי האדמה

והים לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 3451

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים........... 3451

הסמכת מנהל לפי פקודת הסמים המסוכנים................. 3451

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד האוצר -

סיוע לנפגעי רדיפות הנאצים...................................... 3452

הודעות בדבר בחירה לכהונה של ראשי רשויות וסגנים

ממלאי מקום (הרצליה, דימונה, חוף אשקלון)...... 3452

הודעות בדבר חילופי סגנים ממלאי מקום וסגני ראש

עירייה (ערד, קרית אונו)................................................ 3452

תיקון הוראות בדבר שמיעת סוגי עניינים בימי הפגרה

לפי תקנות ההוצאה לפועל (פגרות)......................... 3453

הודעות בדבר השעיית חבר ועיכוב ביצוע השעיית

חבר מלשכת עורכי הדין................................................ 3453

מינוי מפקחים בנושא כלבת ופיקוח על כלבים לפי

חוק העבירות המינהליות (קרית טבעון).................. 3453

הודעות על הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות

(אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים)....................... 3454

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 3454