גיליון 6563 עמוד 1 מתאריך 12/03/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

6563    12 במרס 2013

עמוד


עמוד

הודעה על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................ 3456

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה..................... 3456

מינוי סגן נשיא בבית המשפט............................................... 3456

מינוי לפי חוק הנוטריונים....................................................... 3456

הארכת מינוים של מבקרי נוטריונים.................................. 3456

הודעה בדבר רשמת לענייני ירושה ואזור פעולתה...... 3457

הארכת מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים

שלא כדין לפי חוק הכניסה לישראל........................ 3457

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 3457

מינוי מפקחים לפי חוק עובדים זרים.................................. 3457

הסמכת מפקחים לפי חוק שירות התעסוקה.................... 3457 הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כוח אדם................................................................. 3458

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים.............................................. 3458

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................. 3458

מינוי חבר במועצה לענף הלול............................................. 3460

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי

הדין לעבודה לפי תקנות סדר הדין האזרחי.......... 3460

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני

טעויות בהודעות כאמור............................................... 3461

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3486

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 3487

הודעות מאת הציבור................................................................ 3498