גיליון 6563 עמוד 2 מתאריך 12/03/2013הודעה על פטור מחובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י, ובהתאם להצעת ועדת שירות המדינה מיום ה' בשבט התשע׳׳ג )16 בינואר 2013(, החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז, לפי סעיף 19 לחוק האמור את משרת מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, במשרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים )להלן -התחבורה(. המינוי יתקיים בהתאם לעקרונות שנקבעו בסעיף 4)^)2( להחלטת הממשלה מספר 345 מיום ד' בתשרי התש׳׳ס )14 בספטמבר 1999(.

הליך המינוי למשרה זו יהיה באמצעות ועדה לאיתור מועמדים, בהתאם לנוהל שנקבע בהחלטת ממשלה מספר 2451 מיום ט׳׳ז בשבט התשס׳׳ב )29 בינואר 2002( ולהלן פירוט הרכב ועדת האיתור:

)1( המנהל הכללי במשרד התחבורה או נציגו - יושב ראש; )2( נציב שירות המדינה או נציגו;

)3( ראש הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתה במוסד הטכניון או נציגו מקרב סגל הפקולטה הבכיר;

)4( נציג ציבור בעל מומחיות וניסיון בתחום התחבורה הציבורית אשר ימונה על ידי המנהל הכללי במשרד התחבורה, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;

)5( נציג ציבור בעל ידע והיכרות בתחום הניהול אשר ימונה על ידי נציב שירות המדינה בהתייעצות עם המנהל הכללי במשרד התחבורה.

ל' בשבט התשע׳׳ג )10 בפברואר 2013( )חמ 3-274(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-1951 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי המדינה, התשי׳׳א-1951י )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרות ברשות הארצית לכבאות והצלה )להלן - הרשות(, המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעילות של הרשות ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

1.    נציב כבאות והצלה יחד עם חשב המשרד לביטחון הפנים או סגנו - בלא הגבלת סכום;

2.    סגן המנהל הכללי )משאבי אנוש( ברשות יחד עם חשב המשרד לביטחון הפנים או סגנו - עד לסכום של 750,000 שקלים חדשים, או עם מנהל תחום התקשרות ופיקוח תקציבי - עד לסכום של 5,000 שקלים חדשים;

3.    מפקד מחוז ברשות או סגנו לעניין עסקאות שעניינם המחוז שעליו הם מפקדים, יחד עם חשב המשרד לביטחון הפנים או סגנו - עד לסכום של 50,000 שקלים חדשים, או עם מנהל תחום התקשרות ופיקוח תקציבי - עד לסכום של 5,000 שקלים חדשים;

1 ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.

4 . מפקד תחנה מרחבית ברשות או סגנו, לעניין עסקאות שעניינם התחנה המרחבית שעליה הם מפקדים, יחד עם חשב המשרד או סגנו, או מנהל תחום התקשרות ופיקוח תקציבי בחשבות - עד לסכום של 5,000 שקלים חדשים.

ל' בשבט התשע׳׳ג )10 בפברואר 2013( )חמ 3-9-ה1(

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את משה יאיר דרורי, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי ירושלים, מיום י' באדר התשע׳׳ג )20 בפברואר 2013(.

ט' באדר התשע׳׳ג )19 בפברואר 2013( )חמ 3-60-ה1(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמי 198.

מינוי

לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק הנוטריונים, התשל׳׳ו-1976י, אני ממנה בזה את עובדי מערכת בתי המשפט שלהלן לאמת חתימת נוטריון: חני גונן, ת׳׳ז XXXXXX570 רלי אשכנזי, ת׳׳ז XXXXXX373 נורמה קוסובסקי ביאטריס, ת׳׳ז XXXXXX683 רפיק חלבי, ת׳׳ז XXXXXX617 מרדכי בלנקה, ת׳׳ז XXXXXX085.

תוקפו של מינוי זה, כל עוד מקבלי המינוי משמשים בתפקידם במערכת בתי המשפט.

ט' בסיוון התשע׳׳ב )30 במאי 2012( )חמ 3-165-ה1(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 196.

הארכת מינוים של מבקרי נוטריונים

לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)א( לחוק הנוטריונים, התשל׳׳ו-1976י, אני מאריך את מינוים1 2 של הרשומים מטה למבקרי נוטריונים, למעט לעניין המחוז המופיע לצד שמם3:

ילקוט הפרסומים 6563, א' בניסן התשע״ג, 12.3.2013 3456

1

   ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 196.

2

   י”פ התשע׳׳ב, עמ' 3408.

3

   לפי החלוקה למחוזות שבסעיף 12 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961.