גיליון 6564 עמוד 1 מתאריך 14/03/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

6564    14 במרס 2013

עמוד


עמוד

מינוי נציגת שר המשפטים בוועדת התיאום לפי

חוק רישום שיכונים ציבוריים..................................... 3540

הודעה על מינוי ממונה על הרישום לפי חוק הספנות

(כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי)................ 3540

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים........... 3540

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק ההגנה על

חוסים.................................................................................... 3540

מינוי חבר במועצה לענף הלול............................................. 3540

הודעות על הנחת תכניות לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 3540

הודעה על מינוי חברים לוועדה מייעצת לפי תקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה

קדם-צבאית)....................................................................... 3541

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 3541

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 3541

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 3542

הודעות על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים.................................................... 3542

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר

הזכויות................................................................................. 3543

תיקון טעות סופר לפי חוק זכות מטפחים של זני

צמחים................................................................................... 3543

תמציות תקציבים רגילים של עיריות לשנת הכספים

2013 (באר שבע, חיפה, קרית אתא)........................... 3543

תיקון הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית הוד השרון 3545

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (עמק לוד)........................ 3545

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.. 3545

הודעות הסדר במקרקעין......................................................... 3546

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 3546

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.1.2013..... 3546

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2013.. 3547

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3550

הודעות מאת הציבור................................................................ 3555

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 3586

תיקון טעות דפוס