גיליון 6565 עמוד 1 מתאריך 19/03/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בניסן התשע״ג


6565


19 במרס 2013


עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר לפי חוק הממשלה....... 3588

הודעה על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................ 3588

מינוי יושבת ראש נוספת לוועדות ערעור לפי חוק

להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום................... 3588

מינוי יושבת ראש נוספת לוועדת ערר לפי חוק המועצה

לענף הלול (ייצור ושיווק)............................................. 3588

מינוי יושבת ראש נוספת לוועדות ערר לעניין קנסות

לפי החוק האמור.............................................................. 3588

מינוי יושבת ראש נוספת לוועדת הכרעה לפי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע

חקלאית ובמים)................................................................. 3588

מינוי יושב ראש ועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 3588

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 3589

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 3589

מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות............................................... 3589

מינוי יושבי ראש מותב לוועדות ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים.............. 3589

מינוי והארכת מינוי חברים בוועדות ערר לפי החוקים

האמורים......................................................................................... 3590

הסמכה לפי פקודת בריאות העם........................................ 3590

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי....................................................................... 3590

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה

הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות.. 3591 הודעה על מינוי חבר במועצה לענף החלב בישראל

(ייצור ושיווק)..................................................................... 3591

הסמכת נותן אישור לפי חוק רישוי עסקים...................... 3591

הסמכת קצין משטרה בכיר לפי חוק שירות הציבור

(הגבלות לאחר פרישה).................................................. 3591

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי תקנות מסילות

הברזל (בדיקות רפואיות - אגרות)............................ 3591

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה

בן-גוריון).............................................................................. 3592

הודעות על צורך בשיקום מחצבות לפי פקודת המכרות 3592

הודעה בדבר העברת זכויות נפט......................................... 3592

הודעות בדבר הארכת תוקף של זכות נפט....................... 3593

אצילת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(ייצור רכב והרכבתו)....................................................... 3593

אצילת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם)................................. 3593

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חבר

מלשכת עורכי הדין......................................................... 3593

הודעה על בחירתם של חברים לוועדה המרחבית ולוועדת המשנה לתכנון ולבנייה הרצליה -

כפר שמריהו ועל יושב ראש הוועדה....................... 3594

הודעה על מינוי זמני של מנהל ארנונה (טירה).............. 3594

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 3594

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 3618

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3618

הודעות מאת הציבור................................................................ 3622