גיליון 6565 עמוד 32 מתאריך 19/03/2013עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה למגרשים בחלקה בלא הסכמת הבעלים; ב) הסדרה והרחבה נקודתית של דרכים מאושרות; ג) הרחבת שטח למבני ציבור; ד) התוויית זיקת הנאה למעבר.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, נצרת עילית, טל' 04-6468585. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית רבין, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכניות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

(1)    ”תכנית מס' 8/מע/מק/90/8588”, שינוי לתכניות 8/ג/2901, 8/ג/8588.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא - גוש

17386, ח”ח 18.

עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בניין; ב) שינוי באחוזי בנייה בקומה בלא חריגה מסך הכל המותר. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

15.6.2012    ובילקוט הפרסומים 6457, התשע׳׳ב, עמ' 5719.

(2)    ”תכנית מס' 3/מע/מק/39/8803”, שינוי לתכניות ג/13557, ג/14726, ג/8803, גנ/18070, 3/מע/מק/11/8803. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט - גוש 17485,

ח”ח 38, 41.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי חובת חיפוי בחומר קשיח של כל חזיתות המבנה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

20.4.2012    ובילקוט הפרסומים 6423, התשע׳׳ב, עמ' 4345.

(3)    ”תכנית מס' 4/מע/מק/60/9607”, שינוי לתכנית ג/9607. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע - גוש 16875,

ח”ח 5.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

14.9.2012    ובילקוט הפרסומים 6483, התשע”ג, עמ' 302. התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, נצרת עילית, טל' -04 6468585, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית רבין, נצרת ;עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ראפע חג׳אג׳רה יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

הודעה לפי חוק הצהרות מוות

ה”מ 102/13

בעניין: הצהרת מותו של ד”ר דויד דויטש, הודעה

ניתנת בזה הודעה, לפי תקנה 3 לתקנות הצהרות מוות (סדרי הדין), התשי”ג-1952, כי ביום ח' באדר התשע׳׳ג (18 בפברואר 2013), הגישה מירי אדר מכפר אדומים, בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 27 לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס”ו-2006 (להלן - החוק), להצהיר על היותו של ד”ר דויד דויטש נספה השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו״ד מרכזת ועדת ערר

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר”ק 28801-11-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, ובעניין פירוק חברת אל ויס בע”מ, ח׳׳פ 51-397464-2. והמבקשת: יבגניה פונומריוב, ת”ז XXXXXX949, ע”י ב”כ עו”ד דותן ברדה, מרח' ז'בוטינסקי 5, רמת גן, טל' 03-5751234, פקס' 03-6120057.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.11.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 9.5.2013, בשעה 10.15.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ”ל, לא יאוחר מיום 2.5.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דותן ברדה, עו”ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר”ק 57924-11-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, ובעניין פירוק חברת רילסטייג' בע”מ, ח”פ 51-319333-4. והמבקשים: חברת מסנני א.ל. בע”מ, ח”פ 51-046392-0, ו-4 אח', ע”י ב”כ עו׳׳ד עקיבא לקסר, מרח' ארלוזורוב 111, תל אביב 62098, טל' 03-6963263, פקס' 03-6963933.

ילקוט הפרסומים 6565, ח' בניסן התשע׳׳ג, 19.3.2013 3618