גיליון 6566 עמוד 1 מתאריך 20/03/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט׳ בניסן התשע״ג    6566    20 במרס 2013

עמוד

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה) ולפי חוק התכנון והבנייה....... 3648

הודעות מאת הציבור.......................................................................... 3780