גיליון 6566 עמוד 74 מתאריך 20/03/2013מטרת התכנית:

מטרת התכנית:

סוג היחס

שינוי

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות


שינוי ״עוד שטח חקלאי למגורים ומסחר, משרדים ומסחר ולשטח פרטי פתוח. עיקרי הוראות התכנית:

שינוי ״עוד מחקלאי למגורים ומסחר ומשרדים ומסחר שינוי ״עוד מחקלאי לשטח פרטי פתוח הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 07/08/2012 ובילקוט הפרסומים 6446, התשעב, עמוד 5319, בתאריך 16/07/2012.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה נצרת עילית 17511 טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נצרת, נצרת 16000 טלפון: 04-6459200, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il .

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נצרת עילית, יזרעאלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 19790

שם התכנית:מתחם חוות לולים - ציפורי

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, יזרעאלים מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 19790 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית

ג/ 6540 תמא/ 34/ ב/ 4 תממ/ 2/ 9 ג/ 4733 תמא/ 35

כפיפות    תמא/ 34/ ב/ 3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

מושב ציפורי - מצפון לישוב הושעיה. קואורדינטה 740800 :X קואורדינטה 228300 :Y גושים וחלקות:

גוש: 17623 חלקי חלקות: 3 - 4, 20. מטרת התכנית:

שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למבני משק וזאת לצורך הקמת חוות לולים לרבייה עיקרי הוראות התכנית:

שינוי ״עוד משטח חקלאי לשטח מבני משק לצורך הקמת 2 לולים לרבייה קביעת הוראות וזכויות בניה קביעת תכליות ושימושים קביעת הוראות למתן היתר בנייה והוראות סביבתיות שינוי בהתווית עורק נקוז משני עפ'יי תמ״א 34/ ב/ 3.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה נצרת עילית 17511 טלפון: 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, גלבוע 16 נצרת עילית טלפון: 04-6478828, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים, עפולה 18120, טלפון: 04-6429660, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נצרת עילית הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מסי ג/ 19856

שם התכנית:שינוי זכויות בנייה באזור מגורים ברחי סתונית נצרת עילית

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' ג/ 19856 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר    התכנית

שינוי    תרשצ/ 39/ 02/    1

שינוי    ג/ במ/ 4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: נצרת עילית . קואורדינטה 230550 :X קואורדינטה 734410 :Y גושים וחלקות:

גוש: 17747 חלקות במלואן: 138, 139, 140, 141. גוש: 17747 חלקי חלקות: 115. מטרת התכנית:

1.    שינוי בזכויות בניה.

2.    שינוי קווי בניין מתחת לקומת כניסה (-2.80).

3.    הוספת קומה א' (+2.8) עיקרי הוראות התכנית:

הגדלת גובה בנייה מותר מ - 2 קומות ל 3 קומות והגדלת סה"כ שטח בנייה מותר ושינוי בקו בניין עפי המסומן בתשריט.

ילקוט הפרסומים 6566, ט' בניסן התשע״ג, 2013 .20.3 3720