גיליון 6566 עמוד 75 מתאריך 20/03/2013הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

12/10/2012 ובילקוט הפרסומים 6486, התשעיג, עמוד

478, בתאריך 23/10/2012.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה נצרת עילית 17511 טלפון: 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, גלבוע 16 נצרת עילית טלפון: 04-6478828, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נצרת עילית הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת מסי ג/ 19533

שם התכנית:שטח מסחרי הר יונה ב' - נצרת עלית

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת מסי ג/ 19533 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסות לתכניות הבאות:

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה נצרת עילית 17511 טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, גלבוע 16 נצרת עילית טלפון: 04-6478828, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:עכו הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 18579 שם התכנית:דרך רמז הצפון - כביש 8510, עכו

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 18579

המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס

שינוי

שינוי

שינוי

שינוי

שינוי

כפיפות

כפיפות

כפיפות

מספר התכנית

ג/ 5038 ג/ במ/ 293 ג/ 9763 ג/ 10138 ג/ 849 תממ/ 2/ 9 גנ/ 18293 תמא/ 34/ ב/ 5


כפיפות

מספר התכנית

סוג היחס

כפיפות

ג/ 10822

שינוי

כפיפות

תרשצ/ 40/ 02/ 1

שינוי

כפיפות

ג/ 14771

כפיפות

כפיפות

תמא/ 34/ ב/ 4

כפיפות


תמא/ 34/ ב/ 4 תמא/ 34/ ב/ 3 תמא/ 13 ג/ 15737 תמא/ 35

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: נצרת עילית רחוב: יקינטון . צומת יקינטון - דליה הר יונה גושים וחלקות:

גוש: 17752 חלקות במלואן: 80 - 81, 86. גוש: 17752 חלקי חלקות: 89, 92 - 94. קואורדינטה 231900 :X קואורדינטה 737100 :Y מטרת התכנית:

הסדרת ״עודי הקרקע וזכויות בנייה במתחם בעל שימושים מעורבים עיקרי הוראות התכנית:

א.    שינוי ״עוד משולב מסחר ושצ״פ לאזור מסחרי

ב.    שינוי ״עוד משולב מסחר ושצ״פ ל- שצ"פ.

ג.    קביעת הוראות בינוי והסדרי תנועה וחניה, קביעת הוראות לפתוח השטח כולל דרכים ותשתיות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: עכו. גושים וחלקות:

גוש: 18017 חלקי חלקות: 1, 5 - 6, 10 - 11, 29, 59 -60, 141.

גוש: 18019 חלקות במלואן: 210. גוש: 18019 חלקי חלקות: 1 - 2. גוש: 18050 חלקות במלואן: 46, 48. גוש: 18050 חלקי חלקות: 8 - 9, 11, 34. גוש: 18949 חלקות במלואן: 40 - 42, 54 - 55. גוש: 18949 חלקי חלקות: 35 - 36, 38, 47, 58. גוש: 21116 חלקות במלואן: 33, 49, 50. גוש: 21116 חלקי חלקות: 1 - 2, 7 - 8, 11 - 12, 32, 36, 38 - 39, 41 - 42, 44 - 45, 47 - 48, 52, 59. קואורדינטה 208480 :X קואורדינטה 761029 :Y

3721 ילקוט הפרסומים 6566, ט' בניסן התשע״ג, 2013 .20.3