גיליון 6566 עמוד 76 מתאריך 20/03/2013מטרת התכנית:

הרחבת דרך רמז (כביש 8510) ל- 30 מ' כך שתהווה דרך עורקית עירונית (כהגדרתה בתוכנית מתאר) החוצה את העיר מצפונה ודרומה. עיקרי הוראות התכנית:

א.    שינוי ״עוד קרקע חקלאית, שטח ציבורי פתוח, מגורים ג' ושטח ללא תכנית מאושרת לדרך מוצעת ברוחב 30.00 מי.

ב.    הרחבת דרך מאושרת מ- 16.00 מ' ל- 30.00 מי.

ג.    ביטול קטעי דרך ושינוי ״עוד הקרקע למגורים תוך צירוף שטחי הדרך המבוטלת בהתאמה למגרשי המגורים פי תכנית ג/ 9763.

ד.    ביטול קטעי דרך ושינוי ״עוד הקרקע לשצ״פ.

ה.    שינוי ״עוד קרקע חקלאית למגורים תוך צירוף שטחי נדרך המבוטלת בהתאמה למגרשי המגורים פי תכנית מאושרת ג/ 9763.

ו.    קביעת מגבלות בניה/ קווי בנין קדמיים למגרשים בייעוד מגורים, אב"צ מסחר ותחנת תדלוק הגובלים בדרך אך אינם כלולים בה.

ז.    קביעת הנחיות למבנים קיימים החורגים לרצועת מגבלות הבניה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 27/07/2012 ובילקוט הפרסומים 6456, התשעב, עמוד 5685, בתאריך 06/08/2012.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה נצרת עילית 17511 טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עכו, ויצמן 35 עכו טלפון: -04 9956118, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il .

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:עפולה הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 19543

שם התכנית:" דרורי חסון - הדגן" - עפולה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עפולה מופקדת תכנית מפורטת מס'

ג/ 19543

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    ג/ 302

שינוי    ג/ 11257

כפיפות    ג/ 12567

כפיפות    תמא/ 34/ ב/ 4

כפיפות    ג/ 18647

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

׳ישוב: עפולה .

שטח במרכז העיר עפולה בין רחוב דגן לבין רחוב זלמן שניאור.

קואורדינטה 227450 :X קואורדינטה 724150 :Y גושים וחלקות:

גוש: 16706 חלקות במלואן: 126, 128, 131. גוש: 16706 חלקי חלקות: 132, 141. מטרת התכנית:

הוספת זכויות הכוללים תוספת באחוזי בנייה לשטחי שירות, תוספת קומות ושינוי בבינוי המנחה שבתכנית המאושרת.

עיקרי הוראות התכנית:

1.    תוספת קומות ושינוי באחוזי הבנייה לשטחים עיקרי ושירות על פי המפורט טבלת הזכויות בסעיף .5

2.    שינוי בקווי בנין ובתכסית על פי המפורט טבלת הזכויות בסעיף .5

3.    איחוד מגרשים.

4.    קביעת הוראות למתן היתרים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה נצרת עילית 17511 טלפון: 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עפולה, חנקין יהושע 47 עפולה 18100 טלפון: 04-6520344, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:עפולה הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס' ג/ 19925

שם התכנית:מגורים רוי - עפולה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עפולה מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מסי ג/ 19925

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

ילקוט הפרסומים 6566, ט' בניסן התשע״ג, 2013 .20.3 3722