גיליון 6566 עמוד 77 מתאריך 20/03/2013סוג היחס


שינוי

שינוי

כפיפות

כפיפות


כפיפות


המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    ג/ 6011

כפיפות    ג/ 12567

כפיפות    עפ/ מק/ 2/ 12567

כפיפות    ג/ 433

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: עפולה . קואורדינטה 228270 :X קואורדינטה 724220 :Y גושים וחלקות:

גוש: 16708 חלקות במלואן: 19 - 23. גוש: 16708 חלקי חלקות: 35. מטרת התכנית:

עיבוי מרקם עירוני באמצעות שינוי ״עוד . עיקרי הוראות התכנית:

1.    שינוי ״עוד מקרקע מגורים ב' למגורים ג'.1

2.    שינוי ״עוד שצ"פ לדרך.

3.    קביעת זכויות ומגבלות בנייה ותנאים למתן היתר.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה נצרת עילית 17511 טלפון: 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עפולה, חנקין יהושע 47 עפולה 18100 טלפון: 04-6520344, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עפולה הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 20126 שם התכנית: מרכז תמר- עפולה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עפולה מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 20126 המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית

ג/ 12567 ג/ 302 ג/ 18647 ג/ 1476

עפ/ מק/ 6029/ 2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

׳ישוב: עפולה . קואורדינטה 723350 :X קואורדינטה 226750 :Y גושים וחלקות:

גוש: 16673 חלקות במלואן: 21. מטרת התכנית:

שינוי ׳׳עוד בקרקע מייעוד מגורים א' למגורים א-2 ולמסחר והרחבת הדרך. עיקרי הוראות התכנית:

1. שינוי ״עוד ממגורים א-2, למסחר והרחבת דרך.

2.    קביעת זכויות והוראות למתן היתרים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה נצרת עילית 17511 טלפון: 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עפולה, חנקין יהושע 47 עפולה 18100 טלפון: 04-6520344, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:עפולה הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס' ג/ 18606

שם התכנית:שינוי ״עוד ממגורים משולב עם מסחר למסחר, עפולה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת מסי ג/ 18606 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    ג/ 5681

שינוי    ג/ 12037

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

יישוב: עפולה רחוב: חנקין יהושע 33 .

גושים וחלקות:

גוש: 16660 חלקי חלקות: 61, 70, 148. גוש: 16662 חלקי חלקות: 62. גוש: 16663 חלקות במלואן: 135 - 136, 216, 220, 221 - 222.


3723 ילקוט הפרסומים 6566, ט' בניסן התשע״ג, 2013 .20.3