גיליון 6567 עמוד 1 מתאריך 20/03/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בניסן התשע״ג    6567    20 במרס 2013

עמוד

הודעה בדבר הכרזה על חבר בני אדם זר כעל ארגון טרור ........................................................... 3784

הודעה בדבר ביטול הכרזה על חבר בני אדם זר כעל ארגון טרור.................................................... 3784

הודעה בדבר הכרזה על אדם זר כעל פעיל טרור......................................................................... 3787

הודעה בדבר ביטול הכרזה על אדם זר כעל פעיל טרור................................................................ 3826

הודעות מאת הציבור................................................................................................. 3828