גיליון 6568 עמוד 1 מתאריך 20/03/2013עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה.......................... 3832

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה לפי חוק מימון

מפלגות...................................................................................... 3832

הארכת מינוי יושב ראש ונציגת ציבור להנהלת

הקרן למימון תובענות ייצוגיות...................................... 3832

מינוי ממונה על הגבייה ומינוי פקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)....................................................................... 3832

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות

ציבור - ארגון הורים ארצי לפי חוק יסודות התקציב. 3833

מינוי קצינות מבחן לנוער........................................................... 3834

מינוי פקחים לפי חוק גנים לאומיים, שמורת טבע,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה...................................... 3834

הודעות בדבר קביעת תקנים..................................................... 3835 אכרזות בדבר שינוי תקן רשמי ובדבר החלפת תקנים

רשמיים....................................................................................

הודעה בדבר ביטול תקנים........................................................

הודעה על החלטת עיריית קרית גת על החלת חוקי עזר הודעה על הסמכת פקח עירוני במועצה המקומית

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות.........................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור....................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..........................................

הודעות בתי הדין הרבניים.......................................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.......................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.........................

הודעות מאת הציבור..................................................................

2013

עמוד

3836

3837 3837

3837

3838 3838 3838 3844 3851

3853

3854


רשומות

ילקוט הפרסומים

6568    20 במרס