גיליון 6569 עמוד 1 מתאריך 20/03/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט׳ בניסן התשע״ג    6569    20 במרס

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 3876 הארכת תוקף מינוי זמני של מפקח על משקלות ומידות.

מינוי ממונה על הגבייה לפי חוק המסים (גבייה)........ 3876 ביטול מינוי קציני מבחן לנוער..............................................

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף... 3876 הודעה על חילופי גברי בכנסת.............................................

2013

עמוד

3876

3876

3876