גיליון 6571 עמוד 1 מתאריך 03/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בניסן התשע״ג    6571    3 באפריל 2013

עמוד

הודעה על באי כוח הסעיות וממלאי מקומם לפי

חוק הבחירות לכנסת וחוק מימון מפלגות.............. 3906

הודעה על מינוי של חשבים מלווים לפי פקודת

העיריות ופקודת המועצות המקומיות................... 3907

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות)......... 3907

הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים) (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) וצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק)..................................... 3908

עמוד

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום

שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת

התיאום וצורכי ייצוג מעוניינים בפניה)................. 3910

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים.. 3912

תקציב בנק ישראל לשנת 2013.............................................. 3915

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 28.2.2013..... 3919

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 28.2.2013.. 3921

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3924

הודעות מאת הציבור................................................................ 3924