גיליון 6572 עמוד 1 מתאריך 04/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בניסן התשע״ג    6572    4 באפריל 2013

עמוד


עמוד

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות........................ 3930

מינוי שופטי נוער...................................................................... 3930

מינוי נציגת שר המשפטים בוועדה הארצית לתכנון

ולבנייה של תשתיות לאומיות.................................... 3930

מינוי סגנית לאפוטרופוס הכללי ולכונס הרשמי........... 3930

מינוי יושבי ראש מותב לוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................ 3930

מינוי יושבת ראש נוספת לוועדות ערעור לפי חוק

שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)....... 3931

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה).................................................................... 3931

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 3931

מינוי חברת ועדות להטלת עיצום כספי לפי חוק

איסור הלבנת הון.............................................................. 3931

מינוי מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).... 3931

מינוי מנהל לפי פקודת מס הכנסה...................................... 3931

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 3931

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), חוק יישום הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים) וחוק הגנת הצומח..... 3932

מינוי רשמת לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות

לסביבה - חובות דיווח ומרשם)................................. 3933

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק

להגברת אכיפה של דיני העבודה ............................. 3933

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר בחיים לפי

חוק שירותי הדת היהודיים......................................... 3933

הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים.......... 3935

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי

פקודת הבנקאות............................................................... 3935

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חבר

מלשכת עורכי הדין......................................................... 3935

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (חולון)............................... 3935

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין....................... 3936

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3936

הודעות מאת הציבור................................................................ 3937