גיליון 6572 עמוד 2 מתאריך 04/04/2013מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את משה אלטר, שופט בקצבה של בית משפט שלום, למלא תפקיד של שופט בית משפט לתביעות קטנות במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשנתיים, מיום כ׳׳ד באדר התשע׳׳ג (6 במרס 2013).

י׳׳ח באדר התשע׳׳ג (28 בפברואר 2013) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטים הרשומים מטה לשמש שופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום:

מוחמד עלי

רקפת סגל מוהר

רויטל באום

טל פפרני

נעה תבור

אביגיל זכריה

אריאל צימרמן

נצר סמארה

ורד שביט פינקלשטיי

יחזקאל אליהו

נחשון פישר

תמר ס נונית-פורר

מרדכי בורשטין

נאוה ג דיש

מיכל שרביט

שמואל הרבסט

אהד גורדון

איתן ק ורנהאוזר

נעם חת מקוב

ליאור ברינגר

דנה כהן-לקח

אורית קלרה ליפשיץ

כ׳׳ח באדר התשע׳׳ג (10 במרס 2013) (חמ 3-686)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי נציגת שר המשפטים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א)(3) לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-11965, אני ממנה את עליזה קן, ת׳׳ז XXXXXX644, לנציגת שר המשפטים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות.

תוקף המינוי עד יום י׳׳ח בכסלו התשע׳׳ו (30 בנובמבר 2015).

ט׳׳ו באדר התשע׳׳ג (25 בפברואר 2013) (חמ 3-7-ה1)

זאב בנימין בגין

_    ממלא מקום שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ב, עמ' 157.

מינוי סגנית לאפוטרופוס הכללי ולכונס הרשמי

לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל”ח-1978, לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש׳׳ם-1980, ולפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983

בהתאם לסעיף 2(א) לחוק האפוטורופוס הכללי, התשל”ח-11978, סעיף 138(ד) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש׳׳ם-21980, וסעיף 1 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-31983, אני ממנה את אולגה גורדון לסגנית האפוטרופוס הכללי וסגנית הכונס הרשמי במחוזות חיפה והצפון.

ג' בניסן התשע׳׳ג (14 במרס 2013) (חמ 3-667)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשל׳׳ח, עמ' 61.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639.

3    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761.

מינוי יושב ראש מותב לוועדות עררים

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-11957 (להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב) ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון בהתאם לסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-31984, אני ממנה את השופט אברהם קסירר, שופט בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז דרום. תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ח באדר התשע׳׳ג (10 במרס 2013) (חמ 3-100)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ז, עמ' 103; התשל׳׳ח, עמ' 212.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי יושב ראש מותב לוועדות עררים

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-11957 (להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב) ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון בהתאם לסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-31984, אני ממנה את השופטת רות בהט, שופטת בקצבה של בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז דרום.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ח באדר התשע׳׳ג (10 במרס 2013) (חמ 3-100)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשי׳׳ז, עמ' 103; התשל׳׳ח, עמ' 212.

2    ס״ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

ילקוט הפרסומים 6572, כ״ד בניסן התשע״ג, 4.4.2013 3930