גיליון 6573 עמוד 1 מתאריך 08/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח בניסן התשע״ג    6573    8 באפריל 2013

עמוד

הודעה על הפסקת כהונה של שר........................................... 3946

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית......................... 3946

מינוי שופטת בבית משפט לתביעות קטנות..................... 3946

מינוי רשמת בבית המשפט..................................................... 3946

הודעה על גמר כהונתו של דיין........................................... 3946

מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).. 3946

מינוי פקידי גבייה לפי הפקודה    האמורה......................... 3946

מינוי ועדה לפי חוק הכניסה לישראל................................ 3946

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק

החומרים המסוכנים........................................................ 3947

מינוי חבר הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים לפי תקנות רשות מקרקעי ישראל (קרן לשמירה

על שטחים פתוחים)........................................................ 3947

מינוי פקידי יערות...................................................................... 3947 הודעה בדבר הארכת כהונה כחבר במועצת בתי

העלמין היהודיים בברקת וכיושב ראש המועצה.... 3947 קביעת סכום לתשלום לבעל רכב לפי חוק שמירת

הניקיון................................................................................... 3947

הודעות בדבר בחירה לכהונה של ראשי רשויות

(פתח תקוה, בית דגן)....................................................... 3948

הודעה בדבר חילופי סגנים לראש העירייה ברעננה.... 3948 עמוד

מינוי פקידי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה)............... 3948

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור .................................................. 3948

הוודעה על פרסום הוראה לבעל רישיון שהוא חברת ניהול תיקים גדולה בעניין גמול לדירקטורים חיצוניים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות... 3949 הודעה על פרסום הוראה לבעלי רישיון לפי

החוק האמור....................................................................... 3949

הסמכת מפקחים לפי חוק הפיקוח על מצרכים

ושירותים............................................................................. 3949

הודעה בדבר בחינות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה

מקצועית)............................................................................. 3949

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (מטה יהודה)...... 3950

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנות הכספים

2012 ו-2013 (אופקים, דימונה, טירת כרמל, רעננה).... 3950

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3952

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 3953

הודעות מאת הציבור................................................................ 3954