גיליון 6574 עמוד 1 מתאריך 10/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' בניסן התשע״ג    6574    10 באפריל 2013

עמוד

הודעות על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם............... 3974

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון

בתחום שיקום נכי צה׳׳ל .............................................. 3974

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור - תוספת תמיכה בפרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים כלליים... 3976 מינוי חברים בוועדה המייעצת לפי חוק רישום

קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות .............................. 3977

אכרזות בדבר שינוי תקנים רשמיים.................................... 3977

עמוד

אצילת סמכויות לפי חוק שירות המדינה (משמעת).... 3977 תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2013

(גבעת שמואל, הרצליה, חולון)................................. 3978

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3980

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי ........................................ 4002

הודעות מאת הציבור................................................................ 4003

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 4020

תיקוני טעויות דפוס