גיליון 6575 עמוד 1 מתאריך 14/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באייר התשע״ג


6575


14 באפריל 2013


עמוד

תיקון הוראות בדבר הגשת כתבי בי-דין לפי תקנות

עמוד

4024

סדר הדין האזרחי.............................................................

הודעה על פרסום הוראות לעניין מתכונת הדיווח

4022

השנתי לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות

4022

4024

לסביבה - חובות דיווח ומרשם).................................

4024

הודעה על צורך בשיקום מחצבה לפי פקודת המכרות....

4025

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...................

4022

4026

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות.......

4022

4027

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין.....

הודעות על הסמכת פקחים בעיריות (תל-אביב-יפו,

4022

4027

כפר סבא, כרמיאל)...........................................................

4022

הודעה על הסמכת פקחים - איגוד ערים לאיכות

4022

4028

הסביבה, אגן בית נטופה................................................

4023

4028

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות..

4028

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (מודיעין-מכבים-רעות)...

4023

4028

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (הגליל התחתון)..

4028

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.....................................

4024

4029

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

4048

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

4052

הודעות מאת הציבור................................................................

4024


הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו..............................................................................

מינוי זמני של רשמת גורמים מאשרים לפי חוק חתימה

אלקטרונית.........................................................................

הודעה על הטלת תפקידי ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע ורשמת מאגרי מידע לפי

חוק שירות המדינה (מינויים)......................................

מינוי זמני של רשמת שירותי נתוני אשראי ורשמת

שירותי מידע על עוסקים..............................................

הסמכה לפי חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63)...........

היתר מיוחד לפי תקנות שירותי הכבאות (העסקת

כבאים במשמרות)............................................................

מינוי רשות לפי פקודת ביטוח רכב מנועי........................

מינוי מפקח על משקלות ומידות..........................................

הודעות על מתן צו ועל מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת

עזה (הגבלת פעילות)......................................................

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה לכהונה של

סגן ראש העירייה בבאר שבע......................................

הודעות בדבר בחירה לכהונה של סגנים ממלאי מקום ראשי מועצות אזוריות (הגליל התחתון, חוף השרון, מרחבים)...............................................................