גיליון 6576 עמוד 1 מתאריך 15/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' באייר התשע״ג    6576    5ו באפריל 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 4082

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................4140