גיליון 6577 עמוד 1 מתאריך 17/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באייר התשע״ג    6577    17 באפריל 2013

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע............4182

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...............................................................4204

הודעות מאת הציבור.........................................................................4212