גיליון 6578 עמוד 1 מתאריך 18/04/2013



רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באייר התשע״ג    6578    18 באפריל 2013

עמוד


עמוד

הודעה על בחירה של סגן ליושב ראש הכנסת............... 4222

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם................ 4222

תיאומים לעניין הענקת מענק התייעלות לקצין הכנסת

לפי חוק משכן הכנסת רחבתו ומשמר הכנסת........... 4222

מינוי שופטת לפי חוק ראש הרשות המקומית וסגניו

(הצהרת הון)....................................................................... 4222

מינוי זמני של יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין... 4222

מינוי חבר למועצת שמאי המקרקעין................................. 4222

מינוי חברים למועצת רואי החשבון ................................... 4222

תיקונים למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

הביטחון למוסדות ציבור............................................... 4223

מינוי חבר בוועדה המייעצת לפי חוק לתיקון דיני

הראיות (הגנת ילדים)..................................................... 4223

צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 4223

הודעה בדבר שינוי בהרכב מועצת הבריאות לפי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי......................................... 4224

מינוי מפקחי הגנת הסביבה.................................................... 4224

הודעה על מינוי ממונים לפי חוק להגברת האכיפה

של דיני העבודה............................................................... 4224

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון לפי חוק

מימון מפלגות..................................................................... 4225

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים

2013 (קרית ביאליק, ראשון לציון).............................. 4225

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני

טעויות בהודעות כאמור............................................... 4226

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 4229

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4265

הודעות מאת הציבור................................................................ 4266