גיליון 6579 עמוד 1 מתאריך 18/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באייר התשע״ג    6579    8


עמוד

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 4286

הודעה על ביטול פטור מאישור הסדר כובל................ 4291

הודעות על אישור שיכונים    ציבוריים............................. 4292

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות

הציבור.................................................................................... 4294

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ״א/3/13/א - פיתוח חזית

ים עירונית בחיפה............................................................ 4297

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ״א 13/ב/1/1 - תכנית מיתאר ארצית למבנים ימיים במפרץ חיפה, עם הוראות של תכנית מפורטת, להקמת מסוף מכולות ״נמל המפרץ״ ... 4298

ו באפריל 2013

עמוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז תמ״מ 28/21/3 - נחל שורק - הקטנת

אזור תעשייה ....................................................................... 4299

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז

הדרום תמ״מ 2/23/14/4 - שגב שלום וסביבתו 4300 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום תמ״מ 65/14/4 - יישוב כפרי מוצע

לפזורה הבדואית בהר הנגב (רמת ציפורים)....... 4301

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום תמ״מ 64/14/4/ב - שינוי בהוראות התכנית בנושא: שינויים בקווי 161 ק״ו

קיימים והקמת קווי 161 ק״ו חדשים ....................... 4302

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.............. 4302