גיליון 6580 עמוד 1 מתאריך 22/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב באייר התשע״ג    6580    22 באפריל 2013

עמוד

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתיות לאומיות להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות הציבור. . .4306

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים ...........................................................4309

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2013 ..............................................4310

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2013 .............................................4310

4311


הודעות מאת הציבור