גיליון 6581 עמוד 1 מתאריך 24/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באייר חהשע״ג    6581    24 באפריל 2013

עמוד

הודעה על מינוי הסטטיסטיקן הממשלתי.........................4314

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבתי המשפט . 4314

מינוי חברה במועצת שמאי המקרקעין..............................4314

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים

חברתיים (מס הכנסה שלילי).......................................4314

מינוי זמני למנהל השירותים הווטרינריים.......................4315

מינוי נציג השר להגנת הסביבה בהנהלת הקרן לשיקום אתרים בשטח הזיכיון לפי חוק זיכיון ים המלח (תכנון ובנייה) (הוראות שעה לעבודות מסוימות). 4315 מינוי, שינוי מינוי וביטול מינוי עובדים סוציאליים

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)................................4315

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים........................4316

עמוד

מינוי קצינת מבחן מחוזית לנוער.........................................4316

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן לנוער................................4316

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים,

חולי נפש ונעדרים)..........................................................4316

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר

לקרית עקרון.......................................................................4317

הודעה בדבר קביעת אופן הדיווח על רווחיות ומחירים בגז טבעי לפי חוק פיקוח על מחירי

מצרכים ושירותים...........................................................4318

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני

טעויות בהודעות כאמור...............................................4318

הודעות לפי חוק הצהרות מוות........................................... 4324

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4325

הודעות מאת הציבור................................................................ 4330