גיליון 6582 עמוד 1 מתאריך 25/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו באייר התשע״ג    6582    25 באפריל 2013

עמוד

תיקון מבחנים למתן תמיכות של המשרד לקליטת

העלייה לפי חוק יסודות התקציב.............................. 4338

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי

מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים......................... 4338

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט......................... 4338

הודעה על הסמכה בסמכויות המנהל לפי חוק

הטיס...................................................................................... 4338

עמוד

הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל לפי

חוק ההגבלים העסקיים................................................. 4338

הודעות בדבר השעיה, עיכוב ביצוע השעיה

והוצאה של חברים מלשכת עורכי הדין................ 4339

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה (משגב).... 4340

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין....... 4340

הודעות מאת הציבור................................................................ 4341

תיקון טעות דפוס