גיליון 6583 עמוד 1 מתאריך 29/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באייר התשע״ג    6583    28 באפריל 2013

עמוד


עמוד

הודעה על כינון ממשלה, הרכבה וחלוקת התפקידים

בין השרים........................................................................... 4374

הודעה על מינוי סגני שרים.................................................. 4374

מינוי יושב ראש לוועדות תעסוקה לפי חוק חיילים

משוחררים (החזרה לעבודה)........................................ 4375

הודעות על מינוי חברים לוועדת התעסוקה לפי

החוק האמור....................................................................... 4375

הודעה על מינוי רופא מוסמך מרחבי לפי תקנות

הנכים (טיפול רפואי)....................................................... 4375

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 4375 מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק הסכמים לנשיאת

עובדים (אישור הסכם ומעמד היילוד).................... 4376

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)... 4376 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור .................................................. 4376

הודעות בדבר אבידות שלא נתבעו לפי תקנות השבת

אבידה................................................................................... 4376

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 4377

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעות דפוס בהודעה כאמור......................................... 4377

הודעות מאת הציבור................................................................ 4379