גיליון 6584 עמוד 1 מתאריך 30/04/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' באייר התשע״ג    6584    30 באפריל 2013

עמוד

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות....... 4390

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות לפי חוק

הכניסה לישראל.................................................................. 4390

הסמכת מפקחים לפי חוק שירות התעסוקה....................... 4390

הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כוח אדם..................................................................... 4390

מינוי מפקחים לפי חוק עובדים זרים..................................... 4391

מינוי מפקחים לפי חוק חג המצות (איסורי חמץ)............. 4391

מינוי והסמכת מפקחים ומינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ועוד חוקים כמפורט

בהודעה.................................................................................... 4391

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים................................................. 4393

מינוי ממונים על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)....................................................................... 4393

עמוד

הודעה על השבתת לשכת ההוצאה לפועל בירושלים.. 4393 הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים .... 4393

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין........ 4394

הודעה בדבר כתובת אתר המרשתת של לאומית שירותי

בריאות לפי תקנות חובת המכרזים............................... 4394

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים על קבלת הודעות של לאומית שירות בריאות לפי

החוק האמור........................................................................... 4394

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 4395

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה.......... 4400

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 4465

הודעות מאת הציבור................................................................... 4466